x


x

Forgot password ?

E-mail:

x

No account yet? Sign up here.

E-mail:
Name:
Street + nr:
Postalcode:
Location:
Telephone:
Country:
I want to receive the newsletter
I agree with the privacy policy

Login

Log in to your personal account on your user page to view your orders. You can also order photo albums on this page.
E-mail:
Password:
   Remember me

Algemene Voorwaarden

1 DEFINITIES

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden, verstaat men onder:
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 • Dagen: de weekdagen;
 • Pixbook: de commerciële handelsnaam voor de vennootschap Total Copy Service bvba, met maatschappelijke zetel te Boerenkrijglaan 10, 2200 Herentals en met ondernemingsnummer 0439.673.284;
  De bestellingen die via de webshop geplaatst worden, vallen onder dit bedrijf.
 • Product(en): het resultaat van de uitgevoerde printopdracht (zoals fotoboeken, kaartjes, kalenders, posters, ed...);
 • Klant: de persoon (natuurlijke of rechtspersoon) die een printopdracht geeft aan Pixbook;
 • Klant - consument: de natuurlijke persoon, in de zin van artikel I.1, 2° WER, die niet voor beroepsdoeleinden een printopdracht geeft;
 • Klant - onderneming: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, in de zin van artikel I.1, 1° WER, die voor beroepsdoeleinden een printopdracht geeft;
 • Website: de websites van Pixbook, met domeinnamen: www.pixbook.net, www.pixbook.be, www.pixbook.nl;
 • WER: het Wetboek van Economisch recht van 28 februari 2013, BS. 29 maart 2013.

2 TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Enkel deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die door de Klant via één van de Websites van Pixbook worden geplaatst, niettegenstaande elk tegenstrijdig beding opgenomen in documenten afkomstig van de Klant. Geen enkele wijziging en/of toevoeging aan de voorliggende Algemene Voorwaarden kan plaatsvinden zonder schriftelijk, uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van Pixbook. Door het plaatsen van de bestelling via de Website, aanvaardt de Klant dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op haar printopdracht.

3 BESTELLINGEN

3.1

Via de Website kan de Klant een bestelling plaatsen voor een printopdracht. Daarvoor dient de Klant eerst een account aan te maken via het daartoe voorziene formulier op de Website. Enkel indien de Klant alle op het formulier gevraagde informatie invoert, zal de account kunnen worden geopend (voor de bescherming van persoonsgegevens, zie artikel 10). De account is beschermd door een paswoord, zoals gekozen en ingevoerd door de Klant, die zelf instaat voor de bewaring van het paswoord. Ingeval van verlies van het paswoord, [zal een nieuwe account moeten worden aangemaakt][kan een nieuw paswoord worden aangevraagd, mits voorlegging van een aantal gegevens ter bescherming van de account]. De Klant ontvangt een e-mail indien de opening van de account succesvol werd aangemaakt.

3.2

Na het plaatsen van een printopdracht via de Website, komt er maar een overeenkomst tot stand tussen de betreffende vennootschap en de Klant, na schriftelijke aanvaarding van de printopdracht door Pixbook. Deze aanvaarding gebeurt elektronisch op het door de Klant aangegeven e-mailadres.

3.3

De printopdracht dient te voldoen aan de technische specificaties die op de Website worden vermeld. Indien de printopdracht niet voldoet aan de vermelde technische specificaties, en de bestelling toch wordt bevestigd door de Klant, kan Pixbook de verwachte kwaliteit van het drukwerk niet garanderen. De Klant kan dit dan ook niet inroepen om de opdracht te annuleren, een herdruk of een schadevergoeding te vorderen.

3.4

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het nakijken van de teksten, beelden, ed. alvorens de printopdracht te bevestigen. De Klant kan geen herdruk op kosten van Pixbook of terugbetaling van de prijs vragen, ingeval van dergelijke niet door haar opgemerkte fouten of verschrijvingen.

3.5

Pixbook kan, na ontvangst van de printopdracht, bijkomende vragen stellen aan de Klant, alvorens de bestelling in productie te brengen. Het is pas na ontvangst van de antwoorden van de Klant, dat de bestelling zal worden aangevat.

3.6

Pixbook heeft het recht om elke printopdracht te weigeren.

3.7

De Klant dient er voor in te staan dat de printopdracht (teksten, beelden):
 • geen inbreuk plegen op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • geen inbreuk plegen op wettelijke bepalingen, in het bijzonder omdat zij racistisch, xenofobisch, seksistisch zijn of aanzetten tot haat of terrorisme.
 • Indien een dergelijke printopdracht zou worden uitgevoerd door Pixbook zal de Klant Pixbook vrijwaren voor alle schade die Pixbook hierdoor zou lijden, met inbegrip van reputatieschade en gederfde winst.

3.8

Met toepassing van artikel VI.53, 3° WER, heeft de Klant - consument, geen herroepingsrecht. De ingevolge de printopdracht geleverde Producten vormen een levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen. De Klant - onderneming heeft evenmin een herroepingsrecht.

4 PRIJZEN EN BETALING

4.1

De exacte prijs voor de printopdracht wordt door Pixbook vermeld bij de bevestiging van de printopdracht. De prijzen vermeld op de Website zijn indicatief, en kunnen wijzigen ingevolge bijzondere verzoeken, kortere leveringstermijn, ed. De prijzen op de Website zijn inclusief BTW.

4.2

Indien gewenst ontvangt de Klant een factuur, elektronisch verzonden op het e-mailadres zoals aangegeven door de Klant bij het openen van de account.

4.3

Facturen zijn betaalbaar binnen de [vijf (5)] Dagen na ontvangst van de factuur. De datum van elektronische verzending van de factuur geldt als datum van de factuur.
OF
Alle betalingen dienen te worden verricht op het ogenblik van de online bestelling, via één van de betaalwijzen aangegeven op de Website.
Pixbook aanvaardt betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

4.4

Bij laattijdige betaling zullen er van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten verschuldigd zijn door de Klant aan Pixbook, gelijk aan de wettelijke intrest (afhankelijk van of de Klant een consument dan wel ondernemer is, bepaald volgens het gemeen recht dan wel de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties). Ingeval van een Klant - onderneming, heeft Pixbook verder van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling door de Klant-onderneming van een forfaitaire vergoeding van 10% van het bedrag van de betreffende factuur, met een minimum van 40 euro, als redelijke schadeloosstelling voor invorderingskosten. Ingeval Pixbook een gerechtelijke procedure moet starten ter invordering van haar facturen, zullen alle kosten hiervoor eveneens ten laste zijn van de Klant, waaronder de dagvaardingskosten en rechtsplegingvergoeding.

4.5

Zolang er vervallen facturen openstaan, kan Pixbook de levering van de Producten weigeren aan de Klant.

4.6

De financiële en bancaire kosten voor de overdracht van geld kunnen in geen enkel geval worden afgetrokken van de verschuldigde bedragen.

4.7

Elke gedeeltelijke betaling zal eerst worden aangerekend op de kosten en de interesten en vervolgens op het basisbedrag, conform de artikelen 1254 en 1255 van het Burgerlijk Wetboek.

4.8

Noch de uitgifte van handelspapier, noch de toekenning van betalingsfaciliteiten brengen schuldvernieuwing teweeg.

4.9

De Klant zal zich bij betaling van de prijs niet kunnen beroepen op verrekening met enige vordering, die de Klant zou hebben ten aanzien van Pixbook.

5 UITVOERING VAN DE PRINTOPDRACHT

5.1

Vormen die worden gebruikt door Pixbook ter uitvoering van de printopdracht van de Klant, blijven te allen tijde eigendom van Pixbook. Pixbook is niet verplicht deze te bewaren.

5.2

De Klant kan een proefdruk vragen. Dit zal in rekening worden gebracht. Pixbook is niet verantwoordelijk voor fouten begaan door of namens de Klant die deze fouten niet heeft gemeld na ontvangst van de proefdruk.

5.3

Geringe afwijkingen (10% of minder) bij kleurendruk, in kwaliteit, lettertype, kleur, vouw, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.

5.4

Wijzigingen aan de oorspronkelijke printopdracht, van welke aard ook (hetzij in de tekst, in de wijze van printen, in de bewerking of plaatsing van foto's, kleur, enz.), die door de Klant worden gevraagd, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Klant extra in rekening gebracht. De Klant dient wijzigingen tijdig schriftelijk te melden. Indien de printopdracht reeds in productie is, kan geen rekening meer worden gehouden met de gevraagde wijzigingen. In geval van tijdig meegedeelde wijzigingen, kan dit een langere levertijd tot gevolg hebben.

6 LEVERING

6.1

De leveringstermijnen aangeduid op de Website zijn louter indicatief.

6.2

De leveringstermijn hangt af van het tijdstip van de printopdracht, het antwoord op de bijkomende vragen van Pixbook, de productietijd, de omvang van de printopdracht, de ontvangst van de betaling en de verzendtijd.

6.3

Bij de aanvaarding van de printopdracht meegedeelde leveringstermijnen binden Pixbook niet, tenzij dit uitdrukkelijk werd overeengekomen met de Klant. Laattijdige levering geeft de Klant geen recht op annulering of stopzetting van de printopdracht noch op enige schadevergoeding.

6.4

Pixbook levert de Producten enkel via verzending; de producten kunnen niet worden afgehaald. OF De Producten worden geleverd via verzending of kunnen worden afgehaald op een door de klant aangeduid afhaalpunt of worden bij de klant zelf geleverd. De verzendingskosten zijn ten laste van de Klant, en worden mee opgenomen in de factuur.

6.5

De Klant bezorgt het leveringsadres aan Pixbook, via de aanmaak van haar account. Indien dit adres fout blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen er extra kosten worden aangerekend door Pixbook.

6.6

De verzending gebeurt op risico van de Klant. Pixbook kan niet worden aangesproken ingeval van o.m. niet-levering, beschadigde levering, verloren gegane levering. Eventueel kan de Klant zich richten tegen de vervoerder van de levering, waarbij het onmiddellijk meedelen van een klacht bij de vervoerder van belang is.

6.7

Pixbook heeft het recht 10% meer of minder drukwerk te leveren dan is overeengekomen. In voorkomend geval is de Klant ertoe gehouden 10% meer of minder te ontvangen c.q. te betalen, tenzij anders overeengekomen.

6.8

Pixbook behoudt zich het recht voor tot gedeeltelijke leveringen. Elke gedeeltelijke levering zal afzonderlijk gefactureerd worden en dit zonder rekening te houden met volgende leveringen.

6.9

De Klant die weigert de aangeboden bestelling in ontvangst te nemen of af te halen, dient de daaruit voortvloeiende kosten, zoals de opslagkosten en de kosten voor terugzending, te betalen, onverminderd de andere vergoedingen waaronder de afgesproken prijs, de intresten en de forfaitaire verhoging die aan Pixbook toekomen.

7 ANNULERING VAN DE PRINTOPDRACHT

7.1

Indien de Klant de opdracht annuleert voordat de Producten in productie werden genomen, is de Klant verplicht om Pixbook te vergoeden voor de reeds aangekochte materialen en grondstoffen, en de geleverde diensten voor het behandelen van de printopdracht. Indien Pixbook beroep heeft moeten doen op derden, zal de Klant Pixbook vrijwaren tegen vorderingen van deze derden als gevolg van de annulering van de printopdracht.

7.2

Indien de Klant de opdracht annuleert wanneer de Producten reeds zijn vervaardigd, is de Klant de volledige prijs verschuldigd.

7.3

Onverminderd artikel 7.1, behoudt Pixbook zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

8 KLACHTEN

8.1

De Klant dient binnen de tien (10) dagen klachten over de geleverde Producten schriftelijk over te maken aan Pixbook. Na deze termijn wordt de Klant geacht te hebben ingestemd met het voldoen van de Producten aan de printopdracht.

8.2

Indien de klacht gegrond is, zal Pixbook, volgens haar discretionaire keuze, hetzij de prijs (gedeeltelijk) terugbetalen aan de Klant, hetzij overgaan tot herdruk. Pixbook kan in dergelijk geval verder niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade (direct of indirect).

9 INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1

Op alle door Pixbook verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt Pixbook zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Vermenigvuldiging, openbaarmaking en kopiëren is slechts toegestaan met de voorafgaandelijke uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pixbook.

9.2

Op alle door de Klant verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt de Klant zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Vermenigvuldiging, openbaarmaking en kopiëren is slechts toegestaan met de voorafgaandelijke uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Klant.

9.3

In de prijs is enkel de vergoeding voor de geleverde diensten, het materiaal en de Producten begrepen, en geen vergoeding voor overdracht van intellectuele eigendomsrechten van Pixbook of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging. Indien de Klant de intellectuele eigendomsrechten zou willen bekomen, zal dit afzonderlijk dienen te worden overeengekomen, waaronder een akkoord over de te betalen vergoeding.

10 PERSOONSGEGEVENS

10.1

De informatie die wordt verzameld door Pixbook met inbegrip van, maar zonder hiertoe beperkt te zijn, contactgegevens van de Klant en gegevens vereist voor facturatie, worden zorgvuldig verwerkt in strike naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en in het bijzonder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (zogenaamde "GDPR").

10.2

Deze persoonsgegevens worden door Pixbook verwerkt om de naleving van toepasselijke wetgeving te verzekeren en omwille van haar gerechtvaardigde business belangen hieronder omschreven.

10.3

De Klant en Pixbook worden beide beschouwd als verwerkingsverantwoordelijken in de context van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming: de Klant als de partij die informatie aan Pixbook meedeelt in het kader van de printopdracht en Pixbook als de partij die de informatie gebruikt in het kader van de uitvoering van de printopdracht.

10.4

De Klant verbindt zich ertoe om haar vertegenwoordigers/contactpersonen of enige andere personen waarvan persoonsgegevens worden medegedeeld (de "betrokkenen") te informeren over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de printopdracht, met inbegrip van onder meer:
 • de details van de Klant en Pixbook als verwerkingsverantwoordelijken in het kader van de printopdracht;
 • de doeleinden van de verwerking van de gegevens (zie hieronder);
 • de wettelijke gronden voor de verwerking (zie hierboven);
 • de mogelijke derden die betrokken (kunnen) zijn bij de uitvoering van de printopdracht, en die in deze context ook persoonsgegevens kunnen verwerken (i.e. de verwerkers) of ontvangen (i.e. de ontvangers);
 • de regels betreffende de termijn gedurende dewelke persoonsgegevens worden verwerkt en/of bewaard;
 • de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit;
 • de rechten van de betrokkenen betreffende toegang, verbetering, wissing (in geval van een geldige grond hiertoe onder de GDPR), verzet en beperking.

10.5

Deze persoonsgegevens van (de contactpersonen en vertegenwoordigers van) de Klant zullen enkel worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de printopdracht, voor de doeleinden van het beheer van bestellingen en klantendossiers, evenals met het oog op de naleving van verplichtingen opgelegd door wet- en regelgevingen.

10.6

Pixbook zal de persoonsgegevens bewaren zolang als nodig voor de uitvoering van de printopdracht en voor een maximum periode van tien jaar na de beëindiging ervan. De gegevens zullen niet worden gebruikt voor automatische besluitvorming.

10.7

De (contactpersonen en vertegenwoordigers van de) Klant hebben het recht om Pixbook te contacteren indien zij:
 • toegang wil tot haar persoonsgegevens die worden bijgehouden door Pixbook of deze wilt verbeteren of wissen;
 • de verwerking en de doorgifte van haar persoonsgegevens wil beperken of zich hiertegen wil verzetten.

10.8

Indien de Klant van oordeel is dat Pixbook de GDPR heeft geschonden, kan de Klant een klacht indien bij de Gegevensbeschermingsautoriteit zoals voorzien door de wetgeving.

10.9

In het bijzonder met betrekking tot de verwerking voor direct marketing doeleinden heeft de betrokkene het recht om op eender welk ogenblik zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben voor deze marketing. In dat geval zullen de persoonsgegevens niet langer verwerkt worden voor deze doeleinden.

11 OVERMACHT

In geval van overmacht, d.w.z., zonder limitatief te zijn, oorlog, volledige of gedeeltelijke stakingen, lock-out, machinebreuk, computerdefecten, belemmering in het vervoer in het algemeen, natuurrampen, brand of andere situaties die in verband worden gebracht met overmacht, heeft Pixbook het recht om de uitvoering van de printopdracht op te schorten, of, in voorkomend geval, de printopdracht te beëindigen, zonder in verband hiermee enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

12 CONTACT

Elke kennisgeving of communicatie in verband met de printopdracht zal door de Klant worden geadresseerd aan Pixbook, via het formulier daartoe voorzien op de Website of het volgende e-mailadres: support@pixbook.net. Aangetekende zendingen worden gestuurd naar het adres zoals vermeld in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden. Pixbook kan telefonisch worden gecontacteerd op het volgende nummer: +32 3 760 11 20.

13 WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Pixbook is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen op de vastgestelde datum in werking treden en zullen niet van toepassing zijn op vorige of lopende printopdrachten.

14 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De overeenkomst tussen Pixbook en de Klant wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Gent, afdeling Dendermonde zijn uitsluitend bevoegd voor de beslechting van alle geschillen.

Digitally printed photo albums | Developed photo albums | Posters | Canvases | Dibonds | Plexis | Calendars | Cards | Gift voucher